รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine BCG

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 1จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ Vaccine BCGร้อยละ
50เชียงใหม่22,7116,93230.52
51ลำพูน3,9302,66667.84
52ลำปาง5,3793,20459.56
54แพร่3,0892,63785.37
55น่าน4,5061,32829.47
56พะเยา3,5341,03529.29
57เชียงราย14,1679,70168.48
58แม่ฮ่องสอน3,8872,74870.70
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team