รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine MMR/MR

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 1จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ Vaccine MMR/MRร้อยละ
50เชียงใหม่22,7117,60233.47
51ลำพูน3,9302,62866.87
52ลำปาง5,3793,00055.77
54แพร่3,0892,54782.45
55น่าน4,5061,77039.28
56พะเยา3,5341,30036.79
57เชียงราย14,1678,01056.54
58แม่ฮ่องสอน3,8872,70369.54
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team