รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine DTs1

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 1จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ Vaccine DTs1ร้อยละ
50เชียงใหม่22,71112,35754.41
51ลำพูน3,9302,66367.76
52ลำปาง5,3793,99074.18
54แพร่3,0892,53181.94
55น่าน4,5063,65281.05
56พะเยา3,5342,61974.11
57เชียงราย14,1679,36666.11
58แม่ฮ่องสอน3,8872,77271.31
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team