รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine OPVs1

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 1จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ Vaccine OPVs1ร้อยละ
50เชียงใหม่22,71112,39754.59
51ลำพูน3,9302,65967.66
52ลำปาง5,3793,98174.01
54แพร่3,0892,52681.77
55น่าน4,5063,63680.69
56พะเยา3,5342,61473.97
57เชียงราย14,1679,37166.15
58แม่ฮ่องสอน3,8872,77071.26
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team