รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine Hb

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 1จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ Vaccine Hbร้อยละ
50เชียงใหม่22,7115,59724.64
51ลำพูน3,9302,43261.88
52ลำปาง5,3792,72850.72
54แพร่3,0892,52981.87
55น่าน4,5061,12024.86
56พะเยา3,53489525.33
57เชียงราย14,1677,42052.38
58แม่ฮ่องสอน3,8872,54965.58
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team