รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine JE

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 1จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับ Vaccine JEร้อยละ
50เชียงใหม่22,7116,91430.44
51ลำพูน3,9302,62366.74
52ลำปาง5,3792,97155.23
54แพร่3,0892,52881.84
55น่าน4,5062,80962.34
56พะเยา3,5341,98356.11
57เชียงราย14,1677,95056.12
58แม่ฮ่องสอน3,8872,66868.64
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team