รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.5 หญิง ได้รับ Vaccine HPV

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 5 หญิงจำนวนนักเรียนชั้น ป.5 หญิง ได้รับ Vaccine HPVร้อยละ
50เชียงใหม่10,3484,98148.13
51ลำพูน1,93890046.44
52ลำปาง2,9371,10337.56
54แพร่1,76470740.08
55น่าน2,3071,58768.79
56พะเยา2,0031,10755.27
57เชียงราย7,0104,10358.53
58แม่ฮ่องสอน1,7641,15965.70
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team