รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ Vaccine DTs4

#จังหวัดจำนวนนักเรียนชั้น ป. 6จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6 ได้รับ Vaccine DTs4ร้อยละ
50เชียงใหม่20,1829,20845.62
51ลำพูน4,2261,69940.20
52ลำปาง6,5581,70526.00
54แพร่4,3321,30030.01
55น่าน5,5432,39443.19
56พะเยา4,4681,85041.41
57เชียงราย15,2587,90151.78
58แม่ฮ่องสอน3,8972,34660.20
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team