รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

#จังหวัดจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
50เชียงใหม่226,642226,642100.00
51ลำพูน45,24045,240100.00
52ลำปาง68,63068,630100.00
54แพร่43,57843,578100.00
55น่าน56,56756,567100.00
56พะเยา49,27649,276100.00
57เชียงราย155,532155,532100.00
58แม่ฮ่องสอน41,12841,128100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team