รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดลำพูน

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองลำพูน20,84720,847100.00
02แม่ทา2,9142,914100.00
03บ้านโฮ่ง3,6183,618100.00
04ลี้8,0328,032100.00
05ทุ่งหัวช้าง2,2532,253100.00
06ป่าซาง5,2995,299100.00
07บ้านธิ1,4051,405100.00
08เวียงหนองล่อง872872100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team