รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดลำปาง

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองลำปาง28,91228,912100.00
02แม่เมาะ3,6723,672100.00
03เกาะคา2,7532,753100.00
04เสริมงาม2,4232,423100.00
05งาว5,3365,336100.00
06แจ้ห่ม3,3623,362100.00
07วังเหนือ3,8913,891100.00
08เถิน5,8115,811100.00
09แม่พริก1,8151,815100.00
10แม่ทะ2,7712,771100.00
11สบปราบ2,0142,014100.00
12ห้างฉัตร3,1723,172100.00
13เมืองปาน2,6982,698100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team