รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดแพร่

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองแพร่18,08218,082100.00
02ร้องกวาง4,7004,700100.00
03ลอง4,2704,270100.00
04สูงเม่น4,1074,107100.00
05เด่นชัย2,7282,728100.00
06สอง4,0764,076100.00
07วังชิ้น4,1314,131100.00
08หนองม่วงไข่1,4841,484100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team