รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดพะเยา

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองพะเยา15,12615,126100.00
02จุน5,3055,305100.00
03เชียงคำ9,6029,602100.00
04เชียงม่วน1,7211,721100.00
05ดอกคำใต้5,0845,084100.00
06ปง5,5105,510100.00
07แม่ใจ2,4222,422100.00
08ภูซาง2,9172,917100.00
09ภูกามยาว1,5891,589100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team