รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดเชียงราย

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองเชียงราย40,01440,014100.00
02เวียงชัย2,9112,911100.00
03เชียงของ7,4857,485100.00
04เทิง10,05810,058100.00
05พาน8,9648,964100.00
06ป่าแดด2,4452,445100.00
07แม่จัน12,20312,203100.00
08เชียงแสน6,8856,885100.00
09แม่สาย15,94815,948100.00
10แม่สรวย10,63210,632100.00
11เวียงป่าเป้า9,1559,155100.00
12พญาเม็งราย3,7273,727100.00
13เวียงแก่น5,8125,812100.00
14ขุนตาล2,4462,446100.00
15แม่ฟ้าหลวง10,18210,182100.00
16แม่ลาว2,4532,453100.00
17เวียงเชียงรุ้ง2,6332,633100.00
18ดอยหลวง1,5791,579100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team