รายงานตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

#อำเภอจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนร้อยละ
01เมืองแม่ฮ่องสอน8,9008,900100.00
02ขุนยวม3,8213,821100.00
03ปาย5,0725,072100.00
04แม่สะเรียง8,8718,871100.00
05แม่ลาน้อย4,6934,693100.00
06สบเมย6,3416,341100.00
07ปางมะผ้า3,4303,430100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team