รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน นักเรียน ป.1

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.1จำนวนนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีนร้อยละ
50เชียงใหม่22,7113,44715.18
51ลำพูน3,9302065.24
52ลำปาง5,3791522.83
54แพร่3,089150.49
55น่าน4,5061,51033.51
56พะเยา3,534782.21
57เชียงราย14,1672291.62
58แม่ฮ่องสอน3,8872907.46
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team