รายงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละการตรวจศีรษะ นักเรียน ป.1

#จังหวัดจำนวนนักเรียน ป.1จำนวนนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจศีรษะร้อยละ
50เชียงใหม่22,7117,38132.50
51ลำพูน3,9302065.24
52ลำปาง5,3792664.95
54แพร่3,08930.10
55น่าน4,50672015.98
56พะเยา3,534792.24
57เชียงราย14,1671140.80
58แม่ฮ่องสอน3,88782221.15
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team