รายงานตามตัวชี้วัด

Main Desหัวข้อตัวชี้วัดตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานอัตรา##
รายงานการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวังการได้ยินร้อยละการตรวจการได้ยิน นักเรียน ป.138,4921,225ร้อยละ3.18
รายงานการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียนร้อยละการตรวจสายตา นักเรียน ป.138,4922,215ร้อยละ5.75
รายงานการตรวจสุขภาพยาเสริมธาตุเหล็กร้อยละนักเรียน ป.1-ป.6 ได้ยาเสริมธาตุเหล็ก243,35749,081ร้อยละ20.17
รายงานการตรวจสุขภาพการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีนร้อยละการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน นักเรียน ป.138,4922,661ร้อยละ6.91
รายงานการตรวจสุขภาพการตรวจศีรษะร้อยละการตรวจศีรษะ นักเรียน ป.138,4922,409ร้อยละ6.26
รายงานภาวะโภชนาการ เทอม 1การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียน ป.1-ม.6 เทอม 1ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6459,951259,930ร้อยละ56.51
รายงานภาวะโภชนาการ เทอม 2การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียน ป.1-ม.6 เทอม 2ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6459,951157,868ร้อยละ34.32
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.138,49220,397ร้อยละ52.99
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.644,28219,268ร้อยละ43.51
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)19,26815,103ร้อยละ78.38
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ ของนักเรียนชั้น ป.6  (DMF)19,26814,931เฉลี่ย0.77
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine BCG38,49223,319ร้อยละ60.58
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine MMR/MR38,49221,958ร้อยละ57.05
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine DTs138,49227,593ร้อยละ71.69
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine OPVs138,49227,557ร้อยละ71.59
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine Hb38,49219,673ร้อยละ51.11
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine JE38,49223,532ร้อยละ61.13
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.5 หญิง ได้รับ Vaccine HPV19,72310,666ร้อยละ54.08
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ Vaccine DTs444,28219,195ร้อยละ43.35
Data-Exchange ข้อมูลนักเรียนจากฐาน HDCจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDCจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC459,951459,951ร้อยละ100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team