รายงานตามตัวชี้วัด

Main Desหัวข้อตัวชี้วัดตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานอัตรา##
รายงานการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวังการได้ยินร้อยละการตรวจการได้ยิน นักเรียน ป.161,2037,919ร้อยละ12.94
รายงานการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียนร้อยละการตรวจสายตา นักเรียน ป.161,20310,185ร้อยละ16.64
รายงานการตรวจสุขภาพยาเสริมธาตุเหล็กร้อยละนักเรียน ป.1-ป.6 ได้ยาเสริมธาตุเหล็ก375,89865,520ร้อยละ17.43
รายงานการตรวจสุขภาพการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีนร้อยละการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน นักเรียน ป.161,2035,913ร้อยละ9.66
รายงานการตรวจสุขภาพการตรวจศีรษะร้อยละการตรวจศีรษะ นักเรียน ป.161,2039,566ร้อยละ15.63
รายงานภาวะโภชนาการ เทอม 1การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียน ป.1-ม.6 เทอม 1ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6686,593380,185ร้อยละ55.37
รายงานภาวะโภชนาการ เทอม 2การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียน ป.1-ม.6 เทอม 2ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6686,593220,304ร้อยละ32.09
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.161,20331,754ร้อยละ51.88
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.664,46429,874ร้อยละ46.34
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)29,87422,106ร้อยละ74.00
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ ของนักเรียนชั้น ป.6  (DMF)29,87425,783เฉลี่ย0.86
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine BCG61,20329,904ร้อยละ48.86
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine MMR/MR61,20329,210ร้อยละ47.73
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine DTs161,20339,933ร้อยละ65.25
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine OPVs161,20339,937ร้อยละ65.25
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine Hb61,20324,999ร้อยละ40.85
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine JE61,20330,126ร้อยละ49.22
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.5 หญิง ได้รับ Vaccine HPV30,07115,474ร้อยละ51.46
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ Vaccine DTs464,46428,177ร้อยละ43.71
Data-Exchange ข้อมูลนักเรียนจากฐาน HDCจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDCจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC686,593686,593ร้อยละ100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team