รายงานตามตัวชี้วัด

Main Desหัวข้อตัวชี้วัดตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานอัตรา##
รายงานการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวังการได้ยินร้อยละการตรวจการได้ยิน นักเรียน ป.161,2037,921ร้อยละ12.94
รายงานการตรวจสุขภาพการเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียนร้อยละการตรวจสายตา นักเรียน ป.161,20310,209ร้อยละ16.68
รายงานการตรวจสุขภาพยาเสริมธาตุเหล็กร้อยละนักเรียน ป.1-ป.6 ได้ยาเสริมธาตุเหล็ก375,89866,325ร้อยละ17.64
รายงานการตรวจสุขภาพการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีนร้อยละการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน นักเรียน ป.161,2035,927ร้อยละ9.68
รายงานการตรวจสุขภาพการตรวจศีรษะร้อยละการตรวจศีรษะ นักเรียน ป.161,2039,591ร้อยละ15.67
รายงานภาวะโภชนาการ เทอม 1การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียน ป.1-ม.6 เทอม 1ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6686,593381,152ร้อยละ55.51
รายงานภาวะโภชนาการ เทอม 2การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียน ป.1-ม.6 เทอม 2ร้อยละการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงในนักเรียนชั้น ป.1-ม.6686,593230,991ร้อยละ33.64
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.161,20332,694ร้อยละ53.42
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ร้อยละการตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียน ป.664,46430,465ร้อยละ47.26
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)30,46522,509ร้อยละ73.88
รายงานทันตกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ป.6ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ ของนักเรียนชั้น ป.6  (DMF)30,46526,606เฉลี่ย0.87
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine BCG61,20330,251ร้อยละ49.43
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine MMR/MR61,20329,560ร้อยละ48.30
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine DTs161,20339,950ร้อยละ65.27
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine OPVs161,20339,954ร้อยละ65.28
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine Hb61,20325,270ร้อยละ41.29
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับ Vaccine JE61,20330,446ร้อยละ49.75
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.5 หญิง ได้รับ Vaccine HPV30,07115,647ร้อยละ52.03
รายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับ Vaccine DTs464,46428,403ร้อยละ44.06
Data-Exchange ข้อมูลนักเรียนจากฐาน HDCจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDCจำนวนนักเรียนจากฐานข้อมูล HDC686,593686,593ร้อยละ100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team