เกี่ยวกับระบบ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Data Center : HDC) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำกับติดตามและประเมินผล แต่จากการนำข้อมูลมาใช้ยังพบปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ ความครอบคลุมของรายงาน การจัดเก็บและการส่งระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานบริการไปยังศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด
ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานอนามัยโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 1 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นที่ปรึกษา
ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพัฒนา “โปรแกรมระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 1” นี้ขึ้นมา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และการออกแบบพัฒนาโปรแกรมโดยผู้มีเชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมณเทียร บุณวัตร์ นายยุทธนา ตาสุภา และนายมานพ บุญจำเนียร เพื่อเป็นระบบโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอนามัยโรงเรียน การรายงานข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบรายงานข้อมูลสุขภาพทุกช่วงวัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานต่อไป

ทีมพัฒนาระบบ

ที่ปรึกษา (Consultants)

ผู้รับผิดชอบงาน


วิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

นายมณเทียร ปุณวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์


ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ (Database Administrator & Web Master)

นายยุทธนา ตาสุภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


พัฒนาระบบ (Web Designer / Developer)

นายมานพ บุญจำเนียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลแม่วาง

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศงานอนามัยโรงเรียน
เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

51 ซอย ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

Developer by CM Health Team